afspraak maken Bel ons

i y n

Privacyverklaring

privacywetgeving privacyverklaring

Privacy-verklaring van Vakgarage Autoweerd Utrecht

Vakgarage Autoweerd Utrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Vakgarage Autoweerd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Wij doen – binnen onze macht- er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met (uw) persoonsgegevens.

Wat betekent dat:

 • we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen waar en wanneer  nodig, waaronder uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • u mag weigeren dat onze APK-keurmeesters de brandstof- en/of elektriciteitsverbruik gegevens van uw auto uitlezen voor de APK (wettelijke handeling conform de EU regelgeving)
 • er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen en blijvend worden genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan ons zijn verstrekt.
 • onze medewerkers op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw privacy-gevoelige persoonsgegevens, en dat zij deze correct toepassen en respecteren.

Als “verwerker” van de gegevens is Vakgarage Autoweerd verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Vakgarage Autoweerd Utrecht
Weerdsingel Oost Zijde 42
3514 AD  Utrecht
administratie@autoweerd.nl 

Onze website : www.autoweerd.nl

Vakgarage Autoweerd Utrecht, gevestigd aan de Weerdsingel Oostzijde 42 te Utrecht, is een handelsnaam van Autobedrijf Oriënt B.V.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens (of auto-techische data)

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van één de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten (aankoop, inkoop, opslag, werk- of verhuuropdrachten)
 • Het raadplegen van noodzakelijke voertuiggegevens voor de uitvoer van deze overeenkomsten
 • Het informeren van betrokkenen aangaande de ter zake doende kwesties
 • Het voorzien van relevante informatie per post, nieuwsbrief, app/chat en/of e-mail
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten, POK’s en overige verwerking van personeelszaken
 • Het uitvoeren van de administratie/facturatie/boekhouding/betalingen behorend bij deze doeleinden
 • Het overleg met betrokkenen voor, tijdens en na uitvoer van de overeenkomsten waar noodzakelijk
 • Het doorgeven van het brandstof- en/of elektriciteitsverbruik van bepaalde auto’s richting de overheid/EU

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende (persoons-)gegevens van u vragen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • verzekeringsmaatschappij (in geval van autoschade/ruitschade)
 • e-mailadres
 • voertuiggegevens algemeen
 • opgeslagen data m.b.t. brandstof- en/of elektriciteits verbruik auto

Met betrekking tot de afdeling autoverhuur:

 • rijbewijs via (middels AVG goedgekeurde kopieer-mal) waaronder inzicht in geboortedatum en plaats
 • paspoort en/of ID-kaart (middels AVG goedgekeurde kopieer-mal)
 • IBAN-nummer (voor terugbetaling borg)
 • indien noodzakelijk een recent poststuk met NAW gegevens van de huurder.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons deelt, zullen wij enkel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of vanwege de aan ons bedrijf opgelegde regelgeving vanuit de EU. Met al deze partijen hebben wij (de wettelijk verplichte) verwerkings-overeenkomsten gesloten, welk zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister. Wij delen nooit persoonsgegevens met aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen en/of overheidsinstantie zijn uiteraard de nodige afspraken vastgelegd om de beveiliging van uw persoonsgegevens ook daar te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht, vereist én toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij ons opvraagt. Vakgarage Autoweerd is dan verplicht deze gegevens te delen. Daarnaast kunnen wij incidenteel persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor zelf nadrukkelijk (schriftelijk) de uitzonderlijke toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaar-periode

Vakgarage Autoweerd Utrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo is dit platform SSL ingericht, wat zorgt voor een beveiligde verbinding. Wij maken – na uw  digitale instemming- gebruik van cookies op onze website. Hiermee kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan, het voor u mogelijk maken om u aan te melden en op interesses gebaseerde advertenties aanbieden. Bovendien kunnen we aan de hand van cookies fraude tegengaan en analyseren hoe onze website en online services presteren.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) of autotechnische gegevens, door ons of door één van de verbonden verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte privacy-gevoelige gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen u logischerwijs eerst vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemd verzoek.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw (persoons-)gegevens of de autotechnische data, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen op bovenstaand email-adres.

Mocht u niet tevreden zijn over het oplossen van uw klacht, dan heeft u de mogelijkheid die klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(De toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy waaronder deze privacyverklaring).
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Laatste pagina-update: 16 april 2024 WK/Autoweerd