Privacyverklaring

privacywetgeving privacyverklaring

Privacyverklaring van Vakgarage Autoweerd Utrecht

Vakgarage Autoweerd Utrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met (uw) persoonsgegevens.

Vakgarage Autoweerd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. (Vakgarage Autoweerd Utrecht, gevestigd aan de Weerdsingel Oostzijde 42 te Utrecht, is een handelsnaam van Oriënt B.V.)

Wat betekent dat:

 • we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • onze medewerkers op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en dat zij deze correct toepassen en respecteren.

Als “verwerker” van de gegevens is Vakgarage Autoweerd verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vakgarage Autoweerd Utrecht
Weerdsingel Oost Zijde 42
3514 AD  Utrecht
030-303 1600
info@autoweerd.nl 

Onze website : www.autoweerd.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van één de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten (aankoop, inkoop, werk- of verhuuropdrachten)
 • Het raadplegen van voertuiggegevens voor de uitvoer van deze overeenkomsten
 • Het informeren van betrokkenen aangaande ter zake doende kwesties
 • Het voorzien van relevante informatie per post, nieuwsbrief en e-mail
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten en verwerking van personeelszaken
 • Het uitvoeren van facturatie/boekhouding/betalingen behorend bij deze doeleinden
 • Het overleg met betrokkenen voor, tijdens en na uitvoer  van de overeenkomsten

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • verzekeringsmaatschappij (in geval van autoschade/ruitschade)
 • voertuiggegevens algemeen
 • e-mail adres

Met betrekking tot de afdeling autoverhuur:

 • rijbewijs (waaronder leeftijd en geboorteplaats)
 • paspoort of ID-kaart
 • geboortedatum
 • IBAN-nummer

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij enkel aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij delen nooit persoonsgegevens met aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) zijn uiteraard de nodige afspraken vastgelegd om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij ons opvraagt. Vakgarage Autoweerd is dan verplicht deze gegevens te delen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor nadrukkelijk (schriftelijk) toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaar-periode

Vakgarage Autoweerd Utrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo is dit platform SSL ingericht, wat zorgt voor een beveiligde verbinding. Wij maken gebruik van cookies op onze website. Hiermee kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan, het voor u mogelijk maken om u aan te melden en op interesses gebaseerde advertenties aanbieden. Bovendien kunnen we aan de hand van cookies fraude tegengaan en analyseren hoe onze website en online services presteren.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst.

Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.

Mocht u niet tevreden zijn over het oplossen van uw klacht, dan heeft u het recht die klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(De toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy waaronder deze privacyverklaring).
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl