Privacyverklaring

privacywetgeving privacyverklaring

Privacyverklaring van Vakgarage Autoweerd Utrecht

Vakgarage Autoweerd Utrecht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Via deze privacyverklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Vakgarage Autoweerd houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Wij doen – binnen onze macht- er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met (uw) persoonsgegevens.

Wat betekent dat:

 • we uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen waar nodig, waaronder uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen en worden genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • onze medewerkers op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en dat zij deze correct toepassen en respecteren.

Als “verwerker” van de gegevens is Vakgarage Autoweerd verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vakgarage Autoweerd Utrecht
Weerdsingel Oost Zijde 42
3514 AD  Utrecht
030-303 1600
info@autoweerd.nl 

Onze website : www.autoweerd.nl

Vakgarage Autoweerd Utrecht, gevestigd aan de Weerdsingel Oostzijde 42 te Utrecht, is een handelsnaam van Autobedrijf Oriënt B.V.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van één de volgende doeleinden:

 • Het aangaan van overeenkomsten (aankoop, inkoop, opslag, werk- of verhuuropdrachten)
 • Het raadplegen van noodzakelijke voertuiggegevens voor de uitvoer van deze overeenkomsten
 • Het informeren van betrokkenen aangaande de ter zake doende kwesties
 • Het voorzien van relevante informatie per post, nieuwsbrief, app/chat en/of e-mail
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten, POK’s en overige verwerking van personeelszaken
 • Het uitvoeren van de administratie/facturatie/boekhouding/betalingen behorend bij deze doeleinden
 • Het overleg met betrokkenen voor, tijdens en na uitvoer van de overeenkomsten waar noodzakelijk

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • verzekeringsmaatschappij (in geval van autoschade/ruitschade)
 • voertuiggegevens algemeen
 • e-mail adres

Met betrekking tot de afdeling autoverhuur:

 • rijbewijs via (AVG goedgekeurde kopieer-mal) waaronder inzicht in geboorte-datum en plaats
 • paspoort of ID-kaart (AVG goedgekeurde kopieer-mal)
 • IBAN-nummer (voor terugbetaling borg)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u ons deelt, zullen wij enkel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met al deze partijen hebben wij (de wettelijk verplichte) verwerkings-overeenkomsten gesloten welk zijn vastgelegd in ons verwerkingsregister. Wij delen nooit persoonsgegevens met aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) zijn uiteraard de nodige afspraken vastgelegd om de beveiliging van uw persoonsgegevens al daar te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht, vereist en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat justitie in het kader van een onderzoek (persoons-) gegevens bij ons opvraagt. Vakgarage Autoweerd is dan verplicht deze gegevens te delen. Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor nadrukkelijk (schriftelijk) incidentele toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaar-periode

Vakgarage Autoweerd Utrecht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo is dit platform SSL ingericht, wat zorgt voor een beveiligde verbinding. Wij maken – na uw instemming- gebruik van cookies op onze website. Hiermee kunnen wij onder andere uw voorkeuren en instellingen opslaan, het voor u mogelijk maken om u aan te melden en op interesses gebaseerde advertenties aanbieden. Bovendien kunnen we aan de hand van cookies fraude tegengaan en analyseren hoe onze website en online services presteren.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte privacy-gevoelige gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij zullen u logischerwijs eerst vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen.

Mocht u niet tevreden zijn over het oplossen van uw klacht, dan heeft u het recht die klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

(De toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy waaronder deze privacyverklaring).
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Laatste pagina-update: 27 september 2022 WK/Autoweerd